Zehra İpşiroğlu ☆ TÜRKÇEDeneme ve eleştiri kitaplarıTanıtım

Tanıtım

DÜŞÜNME KORKUSU; DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME

Düşünme korkusu, içinde yaşadığımız şu çalkantılı dönemin belki de en belirgin özelliği. Neye uğradığımızı bile anlamadan düşüveriyoruz bu korkunun pençesine. Giderek yaygınlaşan bir hastalık gibi içimize sızıyor. Kurtulmak kolay değil. Amaçlanan da bu. Özgürce düşünemeyen, sorunlara eleştirel bakamayan suskun insanlar yaratmak. İstendiği gibi biçimlendirilen, yönlendirilen insanlar...Bu soruna deneysel bir araştırmayla ışık tutan bu kitap, bir arayışı dile getiriyor. Düşünme korkusunu yenerek düşünmeyi öğrenme ve öğretme arayışını...

TİYATRODA DEVRİM

Bertolt Brecht ve Brecht sonrası yabancılaştırma tiyatrosunu Max Frisch, F. Dürrenmatt, Peter Weiss, Peter Handke gibi yazarların yapıtlarından yola çıkarak irdeleyen Tiyatroda Devrim, doğrudan tiyatro yapıtından yola çıkan, yapıtı tarihsel bağlamı içinde anlamaya çalışan bir eser.

Yabancılaştırma, Brecht'in kullandığı bir kavram. Olağan saydığımız, üzerinde hiç düşünmediğimiz, körü körüne kabul ettiğimiz durumları ya da olguları, bunlardan uzaklaşarak yeni bir gözle görme, sorgulama, eleştirme olanağı sağlıyor bizlere.

Bu kitap, tiyatro sanatında devrim yaratmış yabancılaştırma tiyatrosu üzerine temel kaynak özelliği taşıyan bir çalışma.

ELEŞTİRİNİN ELEŞTİRİSİ

Eleştirinin Eleştirisi'nin en önemli özelliği kolay anlaşılır ve savunulan düşüncelerin somut örneklerle pekiştirilmeye özen gösterilmiş olması. Bu açıdan kitap, eleştiri üzerinde düşünmek istemeyen herkese seslendiği gibi hem yüksek öğretimde hem de liselerde kullanılabilecek bir ders malzemesi niteliği taşıyor. Bu kitap, tiyatromuzdaki son yıllardaki gelişmeleri eliştirel açıdan irdelemek gibi bir amaç gütmüyor; bir tiyatro eleştirisi yazmanın ABC'sini irdeliyor; ve bunun yanında somut eleştiri örneklerinden yola çıkılarak eliştiri yazmada karşılaşılabilecek temel sorunları gündeme getiriyor ve bunların nasıl aşılabileceğini tartışıyor

TİYATRODA DÜŞÜNSELLİK, DRAMATURGİYE GİRİŞ

Zehra İpşiroğlu, bu kitabında "düşünsellik" teması içinde tiyatroda dramaturginin önemini açıklıyor. Bu konuda yurtdışındaki çalışmalardan örnekler veriyor; ülkemizde son yıllarda görülen genç tiyatro atılımlarının "düşünsel yaratı" boyutlarını irdeliyor. Kitapta ayrıca, eğitimde tiyatro yolu ile düşünsel gelişmenin nasıl yaratılabileceğine öneriler getiriliyor.

EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR

"Bu yazılarda dile gelen arayış bir başlangıcı oluşturuyor. Çünkü yürürlükteki eğitim sisteminin bozukluğu ve çürümüşlüğü son yılların en çok tartışılan konusu. Ancak böyle bir ortamda daha bilinçli bir aydın ve demokratik kesim ne yapabilir, bu sorun yeni tartışılıyor. Kitapta yer alan yazıların hem bu tartışmaya katkıda bulunabileceğini, hem de yeni çalışmalara ve arayışlara yol açabileceğini düşünüyorum. Başka deyişle kitabın sorunların gündeme getirilmesi, tartışılması ve yeni öneriler geliştirilmesi açısından sosyal, yaratıcılığa ağırlık veren seçenekler sunması açısından bireysel bir yönü olduğu söylenebilir. Okuyucu kendi birikinine, konumuna, becerisine ve yaratıcılığına göre bu tartışmaya katılacaktır."

ALIMLAMA BOYUTLARI VE ÇEŞİTLEMELERİ, YAZIN

Her sanat yapıtı alımlayanla yaşar. Okuyucusunu bulamayan kitap, izleyicisini bulamayan resim, dinleyicisini bulamayan müzik sandık içersinde saklanan eşya gibidir. Sandıktan çıktığı anda, tıpkı bir ağaç gibi dallanıp yeşermeye başlar. Sinema ve tiyatro örneği, kimi sanat dallarının varoluşları ise sadece alımlamaya bağlıdır.

Alımlama kaynağını sanat yapıtını anlamada buluyor. Özellikle yenilikçi sanat, benimsediği çok anlamlılık, çok seslilik ve açık biçim nitelikleriyle alımlayanı öylesine etkin kılıyor ki, anlama ancak alımlamayla bütünleşerek gerçekleşebiliyor. Bu noktada yaratma ve alımlama, üretim ve tüketim birbirinden ayrılmaz bir bütünü oluşturuyorlar. Bu düşünceden yola çıkarak, çeşitli sanat dallarını konu alan bir alımlama dizisi başlattık. Alımlamada görselliğin önemi nedeniyle dizinin ilk kitabı 'Resimde Alımlama'ydı.

Elinizdeki ikinci kitap ise, 'Yazında Alımlama'. Bunları, tiyatro, sinema ve müzik konularındaki alımlamak kitapları izleyecek.

ALIMLAMA BOYUTLARI VE ÇEŞİTLEMELERİ, TİYATRO

Alımlama dizisinin üçüncü kitabı "Tiyatro". Her sahne yorumunun kendine özgü bir yapısı, dili, ve anlatımı vardır. İzleyicinin bu dili anlayabilmesi sahne tasarımından ışıklandırmaya, oyunculuktan müziğe değin, sahnedeki tüm göstergeleri bir bir çözümleyebilmesine bağlı. Sahneyle aramızda oluşan bu diyaloğun alımlama süreci içinde nasıl geliştiğinin, farklı sahneleme örnekleriyle irdelendiği bu kitap; eğlenceli bir düşünme oyununu ya da duyularla düşüncenin buluştuğu bir yaşantıyı dile getiriyor.

GENÇLER İÇİN NAZIM HİKMET OYUNLARI

"Gençler için Nazım Hikmet Oyunları" kitabı bir çalışma, düşünme ve üretme kitabı. Yaratıcı okumaya bir model sunmayı amaçlayan bu kitap, etkin, katılımcı ve üretici okuyucuya sesleniyor. Amacı düşünsel bir çalışma ve tartışma ortamı yaratmak. Gençler için Nazım Hikmet Oyunları'nda N. Hikmet'in çeşitli dönemlerde yazdığı üç oyunu; "Ferhat ile Şirin", "İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu", "Tartüf 59" ele alınıyor. Sevgi, aşk ve yapıcılık; bürokrasi, iktidar hırsı ve kişilik yitimi; otoriter eğilimler ve din sömürüsü gibi temel sorunları ele alan bu oyunlar, okuyucuyu toplumsal sorunlar ve adaletsizlikler üzerine eleştirel açıdan düşünmeye yöneltiyorlar. Çalışmanın çıkış noktası, bu oyunların bugün bize ne söylediği. İkinci aşamada bu oyunlardan çağdaş bir öğretim anlayışı çerçevesinde orta ve yüksek öğretimde nasıl yararlanılabileceği üzerinde duruluyor. Buradaki temel amaç, oyun metinleri üzerinde yapılacak olan çalışmalarla, gençlerin çözümleyici ve eleştirel düşünme yetilerini ve yaratıcı gizilgüçlerini geliştirmek.

YARATICI YAZMA DİZİSİ, YARATICI YAZMADA YAZINSAL METİNLERİN İŞLEVİ

Yıllardır Almanya’daki Duisburg.Essen Üniversitesinde yaratıcı yazma atölye çalışmalarını sürdüren Prof.Dr. Zehra İpşiroğlu’nun hazırladığı yaratıcı yazma dizimizin ilk kitabı ‘Yaratıcı Yazma, yaratıcı yazma çalışmalarında yazınsal metinlerin işlevi’çıktı . Doğrudan uygulamalı çalışmaları hedef alan bu kitap yaratıcı yazma atölye çalışmalarından seçilen çeşitli örnekler ve alıştırmalardan oluşuyor. Kitapta sunulan örnekler kısa öyküden minimalist öyküye, şiir parodisinden denemeye, fablden masal parodilerine değin zengin bir malzemeyi içeriyor. Kitabın amacı çeşitli yöntem ve tekniklerle yaratıcı yazma çalışmalarında yazınsal metinlerden nasıl yararlanılabileceğini göstermek. Çıkış noktası yazma ve okumanın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu. Kitapta ancak yazınsal bir metnin nasıl kurgulandığını ve dilin nasıl kullanıldığını görebilen, kısaca bu işin mutfağına girip ahcıbaşının yemeği nasıl pişirdiğini izleyen, dahası kendisi de kollarını sıvayıp çeşitli baharatlarla farklı tatlarda benzeri yemekler pişirmeyi deneyen meraklı ve bilinçli bir okuyucunun iyi yazabileceği düşüncesinden yola çıkılıyor. Kendi alanında bir ilki oluşturan bu kitap yazma ve okumaya ilgi duyan, bu işi uğraş edinmek ya da kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkese sesleniyor.

YARATICI YAZMA DİZİSİ, YARATICI YAZMADA GÖZÜN İŞLEVİ

Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı bu kitap yaratıcı yazmada görsel düşünmenin önemi göz önüne alınarak hazırlandı. Bu açıdan çeşitli görsel malzemeden, resim, fotoğraf, karikatür ve reklamlarla yapılan çalışmalardan örnekler sunuyor. Kitapta yer alan yazınsal metinler yazma oyunlarını içeren serbest çalışmalardan, deneme, röportaj türü çalışmalara ya da otobiyografik yazmaya değin zengin bir yelpazeyi içeriyor. Amaç bireyin kendi sesini duyabileceği, içindeki yaratıcı gizilgücü keşfedebileceği bir çalışma ortamını sağlayarak, yazma itkisini harekete geçirmek. Dizinin ilk kitabı gibi bu kitap da özellikle öğretmenler ve yüksek öğrenim öğrencileri gözönüne alınarak hazırlandı.

TİYATRODA KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM

Son yıllarda tiyatro üzerine çeşitli gazete ve dergilerde yazdığım inceleme, deneme ve eleştiri yazılarını Tiyatroda Kültürler Arası Etkileşim adlı bu kitapta topladım. Bu yazılar, hem bizim tiyatromuzla geçmişten bu yana bir hesaplaşmayı gündeme getiriyor, hem da Almanya'da son yıllardaki gelişmeler eleştirel açıdan ışık tutuyor; kimi kez de, kültürler arası etkileşim çevresinde karşılaştırmalı çalışmalar da yer veriyor. Bu kitapta eğitimde tiyatro çalışmalarına da özel bir yer veriliyor.

YÜZYIL SONRA BERTOLT BRECHT

Tiyatro tarihinde bir dönüm noktası oluşturan Bertolt Brecht üzerine bu kitapta yer alan yazılar iki bölümde toplanıyor:
İlk bölümde Brecht tiyatrosunun genel çizgileri üzerinde duruluyor ve özellikle Almanya'da sergilenen oyunların sahne yorumları inceleniyor.

İkinci bölümde ise Türkiye'de Brecht'in nasıl alımlandığı üzerinde durularak Haldun Taner bu açıdan bizde tanınmasını sağlayan Genco Erkal'la yapılmış uzun bir söyleşi de yer alıyor.Kitap gördüğü farklı sahne yorumlarıyla kıyaslama olanağı bulacaktır.

Öte yandan kitapta yer alan yazılar bir dönemin tiyatro anlayışını göstermesi açısından tarihsel bir malzeme ve belge niteliği taşımaktadır.


Versiyon 21.03.2011 saat onda 08:13:51